Καλώς ορίσατε στη Luna Chemicals! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

Βασικά Προϊόντα

1
2
3
1
API  Ονομασία προϊόντος  CAS NO  Ταξινόμηση
Ταφαμίδης μεγλουμίνη 4-αμινο-3-υδροξυβενζοϊκό οξύ 2374-03-0 κεντρικό νευρικό σύστημα
Λακοσαμίδη Λακοσαμίδη 175481-36-4 κεντρικό νευρικό σύστημα
Νταπαγλιφλοζίνη/Καναγλιφλοζίνη 2,3,4,6-Τετράκης-Ο-τριμεθυλοσιλυλο-ϋ-γλυκονολακτόνη 32384-65-9 Διαβήτης 
Πατηρομέρ 2-φθοροακρυλικός μεθυλεστέρας 2343-89-7 οι υπολοιποι
Κεφουροξίμη Χλωριούχο μεθοξυαμμώνιο 593-56-6 Αντιβιοτικά 
Οι υπολοιποι Θειική υδροξυλαμίνη 10039-54-0 οι υπολοιποι
Οι υπολοιποι Υδροχλωρική υδροξυλαμίνη  5470-11-1 οι υπολοιποι
Φεξοφεναδίνη 4- (κυκλοπροπυλο-οξο-μεθυλο-αα-διμεθυλοφαινυλοκυκλοεξυλαμινη αλατι 1690344-90-1 Αντιαλλεργικό 
Εντακαπόνη, Τολκαπόνη, 3-νιτρο-4,5-διυδροξυβενζαλδεhyδη   116313-85-0 οι υπολοιποι
Nitecapone, Nebicapone
Βιλνταγλιπτίνη L-προλιναμίδιο  7531-52-4 Διαβήτης 
Οι υπολοιποι DM1 139504-50-0 Αντικαρκινικό
Οι υπολοιποι Exatecan 171335-80-1 Αντικαρκινικό
Οι υπολοιποι 3'-Ο-μεθυλγουανοσίνη 10300-27-3 οι υπολοιποι
Οι υπολοιποι Ν1-μεθυλψευδουριδίνη 13860-38-3 οι υπολοιποι
Λιραγλουτίδη  Λιραγλουτίδη  204656-20-2 Διαβήτης
2
API Ονομασία προϊόντος CAS NO Ταξινόμηση
Ποσακοναζόλη  5- (2,4-διφθοροφαινυλ) -5- (1Η-1,2,4-τριαζολ-1-υλ) μεθυλοτετραϋδροφουραν-3-υλμεθυλεστέρας (5R-cis) -Τλουλουεν-4-σουλφονικό οξύ 149809-43-8 Αντιβιοτικά 
Ποσακοναζόλη   2-[(1S, 2S) -1-αιθυλ-2-βεζυλοξυπροπυλ] -2,4-διϋδρο-4- [4- [4- (4-υδροξυφαινυλ) -1-πιπεραζινυλ] φαινυλ]-3Η-1,2 , 4-Τριαζολ-3-όνη,  184177-83-1 Αντιβιοτικά 
Ζωπικλόνη  2,3-πυραζινοδικαρβοξυλικό οξύ  89-01-0 κεντρικό νευρικό σύστημα
Λενβατινίμπ 4-χλωρο-7-μεθοξυκινολίνη-6-καρβοξαμίδη 417721-36-9 Αντικαρκινικό
Λενβατινίμπ 4-αμινο-3-χλωροφαινόλη  17609-80-2 Αντικαρκινικό
Λενβατινίμπ  1- (2-χλωρο-4-υδροξυφαινυλο) -3-κυκλοπροπυλουρία 796848-79-8 Αντικαρκινικό
Καβοζαντινίμπη 4-υδροξυ-6,7-διμεθοξυκουνιολίνη 13425-93-9 Αντικαρκινικό
Καβοζαντινίμπη  1,1-κυκλοπροπανεδικαρβοξυλικό οξύ 598-10-7 Αντικαρκινικό
Καβοζαντινίμπη  1- (4-ΦΘΟΡΟΦΕΝΥΛΚΑΡΒΑΜΟΥΛ) ΚΥΚΛΟΠΡΟΕΝΑΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ ΟΞΥ 849217-48-7 Αντικαρκινικό
Νερατινίμπ υδροχλωρικό τρανς-4-διμεθυλαμινοκορτονικό οξύ 848133-35-7 Αντικαρκινικό
Οσιμερτινίμπη  4-φθορο-2-μεθοξυ-5-νιτροανιλίνη 1075705-01-9 Αντικαρκινικό
 Νιντεντανίμπ 2-οξοϊνδολ-6-καρβοξυλικός μεθυλεστέρας 14192-26-8 οι υπολοιποι
 Νιντεντανίμπ  Ν- (4-αμινοφαινυλ) -Ν-μεθυλ-2- (4-μεθυλπιπεραζιν-1-υλ) ακεταμίδιο 262368-30-9 οι υπολοιποι
 Νιντεντανίμπ  Ορθοβενζοϊκός τριμεθυλεστέρας 707-07-3 οι υπολοιποι
Βονοπραζάν  1Η-πυρρολο-3-καρβοξαλδεϋδη, 5- (2-φθοροφαινυλο)- 881674-56-2 οι υπολοιποι
3
API Ονομασία προϊόντος CAS NO Ταξινόμηση
Λενβατινίμπ Υδροχλωρική 4-αμινο-3-χλωροφαινόλη 52671-64-4 Αντιβιοτικά 
Οι υπολοιποι Pyrantel Pamoate  22204-24-6 κτηνιατρικός
Οι υπολοιποι Pyrantel Tartrate  7635-10-1 κτηνιατρικός
Κλοτριμαζόλη/δικλοφαιναζόλη Ιμιδαζόλη 288-32-4 Αντιβιοτικά 
Οικοναζόλη/Κετοκοναζόλη
Caspofungin Πνευμοκανδίνη Β0  135575-42-7 κτηνιατρικός
Μιλβεμυκίνη οξίμη    Milbemycin Oxime 129496-10-2 κτηνιατρικός
Ρουφιναμίδη 2,6-διφθοροβενζυλοχλωρίδιο 697-73-4 οι υπολοιποι